Yhdistyksen säännöt

1 § Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue
Yhdistyksen nimi  on Glaukoomayhdistys ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi.

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on riippumattomana toimijana edistää yleistä tietoutta glaukoomasta eli näköhermon etenevästä sairaudesta. Yhdistys toimii glaukoomaa sairastavien henkilöiden yhdyssiteenä, etujen ja oikeuksien valvojana sekä tiedon välittäjänä. Yhdistys pyrkii edistämään glaukooman hoitomahdollisuuksien, lääkkeiden ja hoitotakuun kehittämistä sekä tukemaan glaukooman tutkimustyötä, ennaltaehkäisyä ja glaukoomapotilaiden kuntoutusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 2. järjestää  neuvonta-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia jäsenille  ja yleisölle
 3. tekee aloitteita viranomaisille ja yhteisöille sekä
 4. on yhteistoiminnassa alan muiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa

3 § Taloudellinen toiminta
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä hallita ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää elinkeinoa tai ansiotoimintaa taisellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

4 § Jäsenet
Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö ja suomalainen oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö. Jäsenhakemuksen hyväksyy yhdistyksen hallitus.
Kunniajäseniksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tai glaukooman tutkimus- ja hoitotoiminnan hyväksi.
Kannatusjäseneksi pääsee yksityinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta.

5 § Jäsenmaksut
Varsinaiset jäsenet maksavat vuosittain jäsenmaksun ja kannatusjäsenet kannatusjäsenmaksun, joiden suuruudesta päättää yhdistyksen varsinainen kokous. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

6 § Jäsenyyden päättyminen
Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, jos jäsen:

 1. on muistutuksesta huolimatta laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen
 2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai
 3. ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja

Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos jäsenmaksu on jätetty maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena.
Eronnut tai erotettu jäsen ei ole oikeutettu saamaan takaisin maksamiaan jäsenmaksuja.

7 § Kokoukset
Yhdistyksen kokouksia ovat yhdistyksen varsinainen kokous ja ylimääräinen kokous.

Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään tilivuoden päättymistä seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä. Kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus.
Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin ellei kokouksen enemmistö vaadi suljettua   lippuäänestystä. Vaali on toimitettava suljettuna lippuäänestyksenä.

Yhdistyksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, joka on saanut taakseen enemmistön annetuista äänistä, ellei näistä säännöistä muuta johdu. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet (suhteellinen enemmistö); jos valittavana on vain yksi henkilö, valituksi tulemiseen vaaditaan yli puolet annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.

Jäsenen on saadakseen jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi jätettävä se hallitukselle kirjallisesti varsinaista kokousta edeltävän tammikuun loppuun mennessä. Hallitus tuo asian lausuntoineen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi.

8 § Kokouskutsu
Yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle varsinaisille ja kunniajäsenille lähetettävillä henkilökohtaisilla kutsuilla vähintään 14 päivää ennen kokousta kokouspäivää lukuun ottamatta. Henkilökohtainen kutsu on lähetettävä jäsenelle, jonka postiosoite on yhdistyksen tiedossa tai joka on ilmoittanut yhdistykselle sähköpostiosoitteen kutsun toimittamista varten.

9 § Yhdistyksen varsinaisen kokouksen tehtävät
Yhdistyksen varsinaisen kokouksen tehtävänä on:

 1. käsitellä hallituksen laatima yhdistyksen vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta
 2. käsitellä hallituksen laatima yhdistyksen tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta
 3. päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 4. päättää hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilin- ja toiminnantarkastajien palkkiot
 5. päättää varsinaisten jäsenten jäsenmaksun ja kannatusjäsenten kannatusjäsenmaksun suuruudesta seuraavaksi toimintavuodeksi
 6. päättää yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle ja talousarvio kuluvalle kalenterivuodelle
 7. valita joka toinen vuosi yhdistyksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi
 8. valita kaksi varsinaista jäsentä hallitukseen erovuoroisten tilalle seuraaviksi kahdeksi toimintavuodeksi
 9. valita hallitukseen kaksi varajäsentä seuraavaksi toimintavuodeksi ja päättää, missä järjestyksessä heidät kutsutaan estyneinä olevien varsinaisten jäsenten tilalle
 10. valita joka toinen vuosi tilin- tai toiminnantarkastaja ja varatilin- tai toiminnantarkastaja tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa sekä
 11. päättää muista esityslistassa mainituista asioista sekä hallituksen kokouksen käsiteltäväksi tuomista ja jäsenten sääntöjen määräämässä järjestyksessä esittämistä asioista

10 § Hallitus
Yhdistystä edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, neljä varsinaista ja kaksi varajäsentä. Hallituksen toimikausi on huhtikuun alusta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun. Hallitus valitaan varsinaisessa kokouksessa yhdistyksen varsinaisista jäsenistä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudeksi kerrallaan.
Varajäsenten lisäksi hallituksesta eroaa vuosittain kaksi varsinaista jäsentä, ensimmäisen kerran arvalla ja sen jälkeen vuorotellen.

Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai vähintään kahden hallituksen jäsenen sitä kirjallisesti nimeltä mainittua asiaa varten pyytäessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään kolme jäsentä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on:

 1. edustaa yhdistystä ja panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset
 2. päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta, vuokraamisesta ja kiinnittämisestä
 3. pitää jäsenluetteloa
 4. päättää yhdistyksen kuulumisesta alan kotimaisiin tai kansainvälisiin yhteisöihin
 5. valita varsinaisten jäsentensä keskuudesta toimikaudeksi kerrallaan varapuheenjohtaja
 6. valita toimikunnat ja työryhmät, jotka toimivat hallituksen valvonnassa ja vastuulla
 7. hoitaa yhdistyksen taloutta ja toimintaa lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaan
 8. päättää tilit kalenterivuosittain ja valmistaa kertomus edellisen vuoden toiminnasta sekä jättää tilit helmikuun 15. päivään mennessä tilintarkastajalle, jonka tulee palauttaa ne hallitukselle lausunnon kera saman helmikuun loppuun mennessä
 9. valmistella kaikki yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
 10. päättää toimihenkilöiden palkkaamisesta ja heitä koskevista työsuhdeasioista
 11. huolehtia, että yhdistyksen tilien tarkkailu suoritetaan hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä
 12. muutenkin huolehtia ja vastata yhdistyksen asioiden hoitamisesta lain, näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti

11 § Tili- ja toimintavuosi
Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Toimintavuosi alkaa tilivuoden päättymistä seuraavan kalenterivuoden huhtikuun 1. päivänä ja päättyy seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivänä

12 §  Nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen tehtävään määräämä henkilö, aina kaksi yhdessä.

13 § Sääntöjen muuttaminen
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, kun asiasta on kokouskutsussa erikseen mainittu. Muutosehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) asiaa käsiteltäessä annetuista äänistä.

14 § Purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä vain varsinaisessa kokouksessa, ja se on vahvistettava lähinnä seuraavassa varsinaisessa kokouksessa tai sitä ennen pidettävässä ylimääräisessä kokouksessa, jota ei kuitenkaan saa pitää aikaisemmin kuin kahden (2) kuukauden kuluttua purkamispäätöksen tehneestä varsinaisesta kokouksesta.

Purkamispäätöksen katsotaan syntyneen ainoastaan siinä tapauksessa, että asiaa kummassakin kokouksessa kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.
Jos yhdistys purkautuu, sen jäljellä olevat varat on käytettävä glaukooman tutkimuksen ja hoidon edistämiseen purkamispäätöksen vahvistavan kokouksen päättämällä tavalla.

15 § Muut määräykset
Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia ja muita yhdistyksen toimintaa koskevia säännöksiä.